Hazel Rae Kolar

Hazel Rae Kolar
BD: 5-17-18
310 N. 4th Ave., Hailey

Mother: Tenaya Kolar 208-578-4116
tpkolar@gmail.com

Father: Nathan Kolar 208-578-6201
nathankolar@gmail.com